فروشگاه جامع تحقیقات دانشجویی و دانش آموزی

اطلاعیه فروشگاه

توجه: هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما به طور کامل انجام شود. مراحل پرداخت را تا دریافت کد پیگیری ادامه دهید. چناچنچه موفق به پرداخت نشدید، کمی صبر کنید و سپس بار دیگر برای پرداخت تلاش کنید یا بانک عامل را تغییر دهید یا مرورگر خود را تغییر دهید تا پرداخت شما انجام شود. بعد از خرید اگرنتوانستید فایل خرداری شده رو دریافت کنید و یا فایل خریداری شده دارای مشکلی بود (که البته خیلی کم پیش میاد و یا اصلا پیش نمیاد) از طریق پشتیبانی فروشگاه، به ما اطلاع دهید تا رسیدگی شود. در کمتر از 24 ساعت پاسخ داده خواهد شد. با سپاس

تحقیق در مورد برنامه ریزی استراتژیک صنعت بیمه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 23 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه ریزی استراتژیک صنعت بیمه

مطالعه موردی:شرکتهای بیمه ای

بیان مسئله تحقیق:در اين مقاله سعي شده است تا اهداف مديريت پورتفوليوي صنعت بيمه را در راستاي تحقق بخشيدن به منافع سازماني صنايع بيمه با بكار گيري رويكردي سازماني در مديريت پروژه به تصوير كشيده و مورد بررسي قرار گيرد.مديريت پورتفوليو صنايع بيمه با تنظيم اهداف ،اجرا و دوباره تخصيص دهي منابع ،بررسي شاخص ها و توازن در مديريت پورتفوليو صنعت بيمه ،سطح ريسك تاخير يا شكست در پروژه ها را به حداقل ميرساند و با بررسي دوره اي احتمال خطاي برنامه ريزي و اجرا و كنترل را كاهش ميدهد. تغییرات شگفت آوری که سازمان ها را احاطه کرده پیچیدگی های تصمیمات سازمانی، جهانی شدن، سرعت فن آوری اطلاعات و ارتباطات همگی لزوم بکارگیری برنامه ریزی استراتژیک را برای مواجعه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته نشان می دهد. به کمک این برنامه ریزی مدیران جهت گیری های خود را در آینده مشخص کرده و سازمان را در مقابل تغییرات و تحولات افراد مجهز می کنند.این سازمان ها با برنامه ریزی استراتژیک بهتر میتوانند به محیط خود واکنش های متناسب نشان دهند.همچنین بررسي معماري منابع انساني از نظر تئوريك و طرح رويكردهاي جديددر رابطه بين كاركنان با سازمانها قابل بررسي است. عوامل موثر بر ارائه چارچوب منابع انساني اعم از بازدارنده و پيش برنده در محيط ها و بسترهاي گوناگون تفاوت داشته كه با حداقل درجه اثر گذاري اهميت انها متغير است در اين مقاله طراحي و عرضه چارچوبي براي معماري منابع انساني با رويكرد استراتژيك در صنعت بيمه مورد توجه قرار گرفته است.

اهداف:

1.ارائه رويكرد نوين در تجزيه و تحليل پرتفوليو پرو ژه اي سازمان هاي بيمه اي و تخصيص منابع به پرو ژه هاي سازماني براساس هم راستايي پروژه ها با اهداف استراتژيك سازمان

2. وجود جامعيت در چارچوب پيشنهادي و توجه به اهم عوامل و متغيرهاي تاثيرگذاربر نظام منابع انساني

3. داشتن نگاه فرآيندي به موضوع منابع انساني

سوالات:

1-عوامل موفقيت و اهميت مديريت پورتفوليوي صنايع بيمه چيست؟

2-تكاليف و ماموريت سازمان هاي بيمه اي چيست؟

3-چالش هاي پيش روي شركتهاي بيمه اي در راستاي تشكيل پورتفوليو صنايع بيمه چه ميباشد؟

4-اهداف استراتژيك در صنايع بيمه اي را توضيح دهيد؟

5- مفهوم معماري منابع انساني چيست؟

6-با چه چارچوب مفهومي مي توان رابطه بين عوامل موثر بر حوزه منابع انساني برنامه ريزي استراتژيك و عملكرد حوزه منابع انساني صنعت بيمه را نشان داد.

فرضیات:

- باعث حداكثر نمودن برگشت سرمايه از بعد اقتصادي

-افزايش راندمان در موقعيت هاي تجاري

-موازنه در پروژه هاي بلند مدت و كوتاه مدت

- وجود روال منطقي در چارچوب پيشنهادي

متغیرهای تحقیق: استراتژی پژوهشی، شرکت های بیمه ای

پیشینه تحقیق:

تاریخچه نظری:درگذشته‌هایدور،اولیننمونه ‌هایبیمهدرایرانباستانیافتشدهاست. طبقپژوهش ‌هایباستان ‌شناسانولوحه‌هاواسنادبهدستآمده،تختجمشیدفارغازتمامشگفتی‌هایشازیكجنبهانسانینیزنسبتبهبناهایهمعصرخودبرخورداراست.براساسخشتنوشتههایپیداشدهدرتختجمشید،تمامکسانیکهدرتختجمشیدکارمیکردندوحقوقمیگرفتنددرآنزمانبیمهبودهاند.بيمهبهشکلسنتيآنبهمفهوموجودنوعيتعاونوهميارياجتماعيبمنظورسرشکنکردنزيانفردوياافرادمعدودبينهمهافرادکروهياجامعهدرايرانسابقهطولانيداشتهوهموارهمردماينمرزوبومباالهامازتعاليماسلاميوفرهنگيخودبرايکمکبهجبرانخسارتهايناخواسته‌ايکهبرايديگرهموطنانوحتيمردمديگرکشورهاپيشمي‌آمدفعالوپيشگامبوده‌اند. باوجوداينبيمهشکلحرفه‌ايوامروزيآنبراياولينباردرسال1269 هجريشمسيدرکشورمامطرحگرديدهاست.دراينسالمذاکراتيبيندولتايرانوسفارتروسبعملآمدومتعاقبآنامتيازفعاليتانحصاريدرزمينهبيمهوحملونقلبرايمدت 75 سالبهيکتبعهروسبناملازارپلياکفواگذارشد. بااينوجودنامبردهظرفمهلتسهساليکهجهتآغازفعاليتبيمه‌ايبرايويدرنظرگرفتهشدهبودقادربهتأسيسشرکتبيمهموردنظرنگرديدوبههمينجهتاينامتيازازويسلبشد. متعاقباًدرسال 1289 هجريشمسيدوشرکتبيمهروسيبهنامهاينادژداوکافکازمرکورياقدامبهتأسيسنمايندگيبيمهجهتبازديدوپرداختخسارتدرايراننمودند.درسال ۱۳۱۰ باتصویبقانونثبتشرکتهادرایرانشرکتهایبیمهایانگلیسی،آلمانی،اتریشی،سوئیسیوامثالآنمانند : گستراخ- آليانس- ايگلاستار- يورکشاير- رويال- ويکتوريا- ناسيونالسوئيس- فنيکس- اتحادالوطنيو ... درایراناقدامبهایجادشعبهونمایندگیکردهوبهفعالیتبیمهایپرداختند.گسترشفعاليت‌هايشرکت‌هايبيمهخارجيمسئولانکشوررامتوجهضرورتتأسيسيکشرکتبيمهايرانيکردکهتأسيسوفعاليترسميخودراازاواسطآبان‌ماههمانسالآغازکرد.تأسيسشرکتبيمهايرانرامي‌تواننقطهعطفيدرتاريخفعاليتبيمهشگوردانستزيراازآنپسدولتبادراختيارداشتنتشکيلاتاجرائيمناسبقادربهکنترلبازارونظارتبرفعاليتمؤسساتبيمهخارجيگرديد.درسال ۱۳۱۴ "شرکتسهامیبیمهایران" باسرمایهصددرصددولتیتأسیسشد. دوسالبعدازتأسيسشرکتسهاميبيمهايرانيعنيدرسال 1316 قانونبيمهدر 36 مادهتدوينوبهتصويبمجلسشورايمليرسيد. پسازآننيزمقرراتديگريدرجهتکنترلونظارتبرفعاليتمؤسساتبيمهازطريقالزامآنهابهواگذاري


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file1_1609076_9264.zip321.7k